Үндсэн хуулийн өөрчлөлтүүд

Д.Тулга / Улстөр

Цуврал-4-Үндсэн хуулийн өөрчлөлтүүд

УИХ-аар Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн талаар хэлэлцэж, УИХ-ын Тамгын газраас Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөлд иргэд, олон нийтээс ирүүлсэн санал, дүгнэлтийг нэгтгэх ажлыг эхлүүлсэн. Иргэд, олон нийт чухам ямар өөрчлөлт орж буйг сайн мэдэхгүй, мэдээлэлгүй байгаа учир medee.mn сайтын хамт олон Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хуучин зүйл заалттай хамт харьцуулан цуврал болгон хүргэж байна.

ШИНЭЧИЛЖ ӨӨРЧИЛСӨН НЬ:

IV. ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙН ХАРИУЦЛАГЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЖ, ХАРААТ БУС БАЙДЛЫГ ХАНГАХТАЙ ХОЛБООТОЙ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ

Нэг.Шүүгчийн мэргэшсэн, хариуцлагатай байдлыг дээшлүүлэх, томилгоог ил тод болгох, бүх шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчийг шүүгчид өөрсдөө сонгодог болох:

51.1.Улсын дээд шүүх Ерөнхий шүүгч, хорин нэгэн шүүгчээс бүрдэнэ.

ХУУЧИН ЗААЛТ:

51.1 Улсын Дээд шүүх Ерөнхий шүүгч, шүүгчдээс бүрдэнэ.

image

ШИНЭЧИЛЖ ӨӨРЧИЛСӨН НЬ:

51.2.Шүүхийн ерөнхий зөвлөл бүх шатны шүүхийн шүүгчийг томилох шийдвэрээ Ерөнхийлөгчид хүргүүлнэ. Ерөнхийлөгч энэ шийдвэрийг хүлээн авснаас хойш хорин нэг хоногийн дотор батламжилна. Үндсэн хуульд заасан шаардлага хангаагүй гэж үзвэл Ерөнхийлөгч шүүгчийг батламжлахаас татгалзаж, үндэслэлээ нийтэд мэдээлнэ. Улсын дээд шүүхийн шүүгчийг томилохдоо томилгооны сонсголд оруулж, томилох шийдвэрээ Улсын Их Хуралд танилцуулж, Ерөнхийлөгчид хүргүүлнэ.

ХУУЧИН ЗААЛТ:

52. 2.Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс Улсын дээд шүүхийн шүүгчдийг Улсын Их Хуралд танилцуулснаар, бусад шүүхийн шүүгчдийг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн санал болгосноор тус тус Ерөнхийлөгч томилно. Ерөнхий шүүгчийг Улсын дээд шүүхийн санал болгосноор гишүүдийнх нь дотроос зургаан жилийн хугацаагаар Ерөнхийлөгч томилно.

ШИНЭЧИЛЖ ӨӨРЧИЛСӨН НЬ:

51.3.Хууль зүйн дээд боловсролтой, хуульчийн мэргэжлээр таваас доошгүй жил ажилласан, гучин нас хүрсэн Монгол Улсын иргэнийг анхан шатны шүүхийн шүүгчээр томилно. Давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч нь тухайн шүүн таслах ажлын төрлөөр дагнан анхан шатны шүүхэд зургаагаас доошгүй жил шүүгчээр ажилласан байна. Улсын дээд шүүхийн шүүгчээр хууль зүйн дээд боловсролтой, хуульчийн мэргэжлээр арван таваас доошгүй жил ажилласан, дөчин нас хүрсэн Монгол Улсын иргэнийг арван хоёр жилийн хугацаагаар зөвхөн нэг удаа томилно.

ХУУЧИН ЗААЛТ:

51.3 Хууль зүйн дээд боловсролтой, мэргэжлээрээ арваас доошгүй жил ажилласан, Монгол Улсын гучин таван нас хүрсэн иргэнийг Улсын дээд шүүхийн шүүгчээр; хууль зүйн дээд боловсролтой, гурваас доошгүй жил мэргэжлээрээ ажилласан, Монгол Улсын хорин таван нас хүрсэн иргэнийг бусад шүүхийн шүүгчээр томилж болно.

ШИНЭ ЗААЛТ

51.5.Бүх шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчийг тухайн шүүхийн шүүгчдийн дотроос нийт шүүгчдийн олонхийн саналаар гурван жилийн хугацаагаар сонгоно. Ерөнхий шүүгчийг тухайн шүүхэд нэг удаа улируулан сонгож болно.

Хоёр.Шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон Шүүгчийн хариуцлагын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг томилох:

49.5.Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг дараахь журмаар байгуулна:

ШИНЭЧИЛЖ ӨӨРЧИЛСӨН НЬ:

1/Шүүхийн ерөнхий зөвлөл арван гишүүнээс бүрдэнэ. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн дөрвөн жилийн хугацаагаар зөвхөн нэгэн бүрэн эрхийн хугацаанд ажиллана;

2/Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн тавыг Улсын Их Хурлын холбогдох Байнгын хороо нэр дэвшүүлэн томилгооны сонсгол хийж, Улсын Их Хурал хуралдаанд оролцсон гишүүдийн гуравны хоёроос доошгүйн саналаар томилно. Тэдгээр нь хууль зүйн өндөр мэргэшилтэй, мэргэжлээрээ арваас доошгүй жил ажилласан Монгол Улсын иргэн байна;

3/Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн нэгийг хяналтын шатны шүүхийн шүүгчдээс, нэгийг давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчдээс, гурвыг анхан шатны шүүхийн шүүгчдээс тус бүр дундаасаа сонгоно;

4/Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргыг гишүүд дотроосоо нэр дэвшүүлж, нийт гишүүний олонхийн саналаар сонгоно.

ШИНЭ ЗААЛТ

49.6.Шүүгчийн хариуцлагын зөвлөл нь хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу шүүгчийг албан тушаалаас нь түдгэлзүүлэх, огцруулах болон бусад шийтгэл ногдуулах, чөлөөлөх шийдвэр гаргана.

49.7.Шүүгчийн хариуцлагын зөвлөл есөн гишүүнтэй байна. Тэдгээрийн гурав нь шүүн таслах ажлын туршлагатай хуульч; гурав нь хууль зүйн эрдэмтэн; гурав нь иргэдийн төлөөлөл байна. Зөвлөлийн гишүүд нь зургаан жилийн хугацаагаар зөвхөн нэгэн бүрэн эрхийн хугацаанд ажиллах бөгөөд Зөвлөлийн даргыг гишүүд дотроосоо сонгоно.

49.8.Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон Шүүгчийн хариуцлагын зөвлөлийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам, бүрэлдэхүүнд тавигдах бусад шаардлагыг хуулиар тогтооно.

Гурав.Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнд тавигдах шаардлагыг дээшлүүлэх, хараат бус, хариуцлагатай байдлыг хангахтай холбоотой нэмэлт, өөрчлөлт:

ШИНЭЧИЛЖ ӨӨРЧИЛСӨН НЬ:

65.1.Үндсэн хуулийн цэц есөн гишүүнээс бүрдэнэ. Тэдгээрийн гурвыг Улсын Их Хурлын холбогдох Байнгын хороо, гурвыг Ерөнхийлөгч, гурвыг Улсын дээд шүүхийн санал болгосноор томилгооны сонсгол хийж Улсын Их Хурал нийт гишүүний олонхийн саналаар есөн жилийн хугацаатай томилно. Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнээр дахин томилохыг хориглоно.

ХУУЧИН ЗААЛТ

65.1.Үндсэн хуулийн цэц есөн гишүүнээс бүрдэнэ. Тэдгээрийн гурвыг Улсын Их Хурал, гурвыг Ерөнхийлөгч, гурвыг Улсын дээд шүүхийн санал болгосноор Улсын Их Хурал зургаан жилийн хугацаагаар томилно.

ШИНЭЧИЛЖ ӨӨРЧИЛСӨН НЬ:

65.2.Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнээр хууль зүйн өндөр мэргэшилтэй, мэргэжлээрээ арван таваас доошгүй жил ажилласан, Монгол Улсын дөчин нас хүрсэн иргэнийг томилно.

ХУУЧИН ЗААЛТ

2.Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнээр хууль зүй, улс төрийн өндөр мэргэшилтэй, Монгол Улсын дөчин нас хүрсэн иргэнийг томилно.

Үргэлжлэл бий


Сэтгэгдэл

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 17:36:38

ZAP [202.131.228.66] 2019-12-12 17:36:38

Иргэн [192.82.64.220] 2019-08-21 14:27:01

Энэ төсөл батлагдвал манай улс шиг шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийг их хурлын гишүүд томилдог өөр улс байхгүй шүү, шүүх жинхэн улс төрийн байгууллага болно, юун хараат бус жинхэнэ хараат. Улс төрөөс хараат бус болгож байна гээд жинхэнэ улс төрийн хор найруулдаг их хурлын гишүүдийг гарт өгөх юм. Бас хариуцлагын зөвлөл гэж их хурлын гишүүд томилоод дотор нь шүүхээс хүн оруулахгүй гэж байгаа юм, эмчийн онош, эмчилгээ зөв бурууг эмч нарын комисс шийддэ, тусгай мэдлэггүй баахан өөрийн хүмүүсээ оруулаад хүссэн шүүгчээс огцруулж, хүссэн шийдвэрээ орлодож, шүүхийг самарна. Хуульч хүний хувьд бусад улсад шүүгчийг хугацаагүй томилдог энэ улс төрчдөөс алан тушаалын наймаа шиг 4-н жил тутамд өөрийн хүнээ шагнал болгож томилуулангүйн тулд тэгдэг, нөгөө нь 4 жил бүлэг хүмүүс талд ажиллаж байгаад бууна, дараагийн хүн нь шагнал гэж очоод ашигтай хэргээ, улс төрчид ашигтай байдлаар шийдээд бууна, албан тушаалын наймаа болно. ИХ-ын гишүүд томилохоор шударга болно гэж мөрөөдөөд, яриад байх юм.

Буруу Цолмон [103.10.23.113] 2019-08-15 17:50:04

Нам төрийн дээр заларч гурван саяа ард түмнийг намын хатуу гэшүүнчлэлээр хувааж Ажил албан тушаал , цалин , хээл хахууль ,худлаа хоосон амлалт , намын дүрэм гэгчээр хуурч Нам нэрээр сэм нэгдсэн хулгайч нар хүчээр саналыг нь авч төрийн эрх мэдэлд хүрдэг Энэ нам төвтэй улс төрийн тогтолцоо байгаа цаг Үндсэн хуулийн зарим заалтыг өөрчлөх нь нуухыг нь авах гээд нүдийг нь сохлохтой адил зүүль болно Үндсэн хуульд эрх мэдэлд хүрсэн эдгээр хүлгайч луйварчин алуурчин гэмэт хэрэгтэн нэр гар хүрэх эрх байхгүй Үдсэн хууиас гол өөрчлах зүүль бол Нам төвтэй улс төрийн тогтолцоо юм Намыг гэшүүнчлэлгүй болгож их хуралыг хоёр тахимтай ардын их хурал болгох хэрэгтэй Ард түмэн төрдөөн эзэн байж чадах Ард түмний хяналтай тийм улс төрийн тогтолцоог би болгох хэрэгтэй

зочин [66.181.185.237] 2019-08-15 09:31:16

Дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчийг 12 жилээр сонгох нь хэт урт хугацаа байнадаа


5 сэтгэгдэл байна
1000 тэмдэгт оруулах үлдлээ.
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.
5 сэтгэгдэл байна
Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.